Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Tuidungroi Official.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của https://tuidungroi.com/, bạn chấp nhận bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Tuidungroi Official dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Tuidungroi Official hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Tuidungroi Official ngay lập tức.

2. Truy cập trang Web

Tuidungroi Official bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Tuidungroi Official đã cung cấp vào bất cứ lúc nào theo quyết định của Tuidungroi Official mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Tuidungroi Official bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Tuidungroi Official là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp thông qua website Tuidungroi Official được điều chỉnh theo chính sách bảo mật của Tuidungroi Official.

Nếu bạn lựa chọn hoặc được cung cấp một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của website Tuidungroi Official bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hay tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Tuidungroi Official. Bạn đồng ý thông báo cho Tuidungroi Official ngay lập tức khi có bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên, mật khẩu của bạn.

Tuidungroi Official có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Tuidungroi Official, bất cứ lúc nào theo quyết định của Tuidungroi Official mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Tuidungroi Official cho mục đích cá nhân phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, tái xuất bản cũng như lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung, tài liệu có sẵn trên website Tuidungroi Official ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Tuidungroi Official.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Tuidungroi Official mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tuidungroi Official. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm, dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Tuidungroi Official không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Tuidungroi Official.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Tuidungroi Official cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Ngoài ra, không được sử dụng các dịch vụ của Tuidungroi Official cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật nào khác.

6. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ Tuidungroi Official có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua dịch vụ của Tuidungroi Official.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các dịch vụ của Tuidungroi Official sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các dịch vụ của Tuidungroi Official, bạn đã cấp cho Tuidungroi Official quyền không thể thu hồi đầy đủ, vĩnh viễn và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối và sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Tuidungroi Official. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Tuidungroi Official không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào đến từ người dùng.

7. Giám sát và thi hành

Tuidungroi Official có quyền:

Loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Tuidungroi Official, thực hiện các sửa đổi mà Tuidungroi Official cho là cần thiết đối với các đóng góp đó.
Tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của dịch vụ Tuidungroi Official cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.
Tuidungroi Official không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các dịch vụ của website Tuidungroi Official và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

Theo đó, Tuidungroi Official không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Tuidungroi Official không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của website Tuidungroi Official.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền

Tuidungroi Official coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên website Tuidungroi Official vi phạm bản quyền của bạn thì bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này bằng cách gửi thông báo cho Tuidungroi Official qua các hình thức liên hệ phù hợp.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua dịch vụ của Tuidungroi Official được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Tuidungroi Official có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên website Tuidungroi Official có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào.

Thông tin được cung cấp trên website Tuidungroi Official được sử dụng cho mục đích chung. Tuidungroi Official từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, mức độ hoàn thiện, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Tuidungroi Official và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Tuidungroi Official.

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Tuidungroi Official không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào Tuidungroi Official sẽ không chịu trách nhiệm với cá nhân bạn/ bất kỳ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của website Tuidungroi Official.